Ловеч Начало Област Ловеч 

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч ще заседават на 18 май

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 май 2021 г. /вторник/.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 27  май /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“.

Заседанията на постоянните комисии се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки.

Най-много точки, 13 на брой, ще разгледа Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги Карамишев

Сред по-важните точки на комисиите са:

Поемането от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на Кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г. за изпълнението на проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, финансиран по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч към 31.03.2021 година, както и одобряване на Годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЕКО“ ЕАД. гр. Ловеч.

Комисиите заседават по следния график в помещенията на Общински съвет:

 

1. ПК по БФЕ

председател И.Митева

   18.05.2021 г. – 10,00 ч.
2. ПК по ИСПТПМС

председател М.Казанджиев

   18.05.2021 г. – 11,00 ч.
3. ПК по СДДПЗ

Председател М.Съева

   18.05.2021 г. – 12,30 ч.
4. ПК по ОКСДМНПО

Председател С.Петков

   18.05.2021 г. –  13,30 ч.
5. ПК по ПНВЖКОРБДКИ

Председател Д.Сотирова

   18.05.2021 г. – 14,00 ч.
6. ПК по ОСУТКДЕТЖП

Председател Г.Карамишев

   18.05.2021 г. –  16,00 ч.

 

 

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: