Ловеч Начало Област Ловеч Общество Троян 

Ограничават движението по надлез между Ловеч и Троян

Във връзка с подмяна на съществуваща прелезна настилка от дървени траверси с еластична – тип „STRAIL”, от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, ще бъде направен цялостен ремонт на железопътен прелез при км 124+740 в междугарието Ловеч – Троян, местност Троянско поле, при местен път за Пречиствателна станция за отпадъчни води – Троян. За извършване на Строително-монтажните работи за смяна на прелезната настилка, ще бъде ограничено преминаването на пътни превозни средства за периода от 09:00 часа на дата 30.11.2020 г. до 14:00 часа на дата 04.12.2020 г. Поради липса на алтернативен…

Прочети още
Начало Област Ловеч Общество Троян 

До 30 ноември е срокът за подаване на декларация за ползване на облекчения за заплащане на ТБО. Припомняме кои лица имат право на тези облекчения

На 30.11.2020 г. изтича срокът за подаване на декларация за ползване на облекчения при заплащане на такса за битови отпадъци от доброволци, както и от ползвателите за предоставените им за безвъзмездно ползване имоти – собственост на Община Троян и от лица, на които е предоставен за безвъзмездно управление имот – собственост на Община Троян. Облекченията са регламентирани в чл.20 и чл.20а от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян. Декларацията по образец се подава в отдел „Местни приходи“ на…

Прочети още
Начало Област Ловеч Общество Троян 

Чрез дарителската сметка за борба с COVID-19 бяха закупени три кислородни концентратора за Белодробната болница

Чрез част от набраните средства по дарителската сметка, обявена от Временния оперативен щаб и Община Троян, бяха закупени три броя кислороден концентратор за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД. Кислородните концентратори ще гарантират алтернативно снабдяване с кислород на болни с дихателна недостатъчност.

Прочети още
Ловеч Начало Област Ловеч Общество 

Обществено обсъждане на Проект на размер на такса битови отпадъци през 2021 г. в Община Ловеч се проведе на 24 ноември вечерта в залата на Общинския съвет. Събитието бе водено от зам.- кмета Венцислав Христов, който запозна присъстващите с параметрите на документа. Присъстваха още зам.-кметът Даниел Колев, а зам.- кметът Цветан Георгиев се включи онлайн през платформата Zoom. В мотиви за определянето на новата такса за битови отпадъци се изтъква: „За постигане на по-голяма справедливост и поради факта, че данъчните оценки на имотите на физическите лица в 34-те населени места са силно занижени и разходите по план-сметката до сега се покриват солидарно от гражданите на град Ловеч, с цел намаляване на разликата между необходимите средства и действителния облог за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци предлагам увеличение на промилите по съответните дейности.“ В предложението за решение до Общински съвет-Ловеч се определя размера на такса за битови отпадъци за 2021 год. в промили върху данъчна оценка (чл.20 и чл.21, ал.1 от ЗМДТ) за жилищни имоти, декларирани по чл.14 от ЗМДТ. Те са отразени в приложената таблица. Всички документи виж ТУК https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/pokana-za-obshtestveno-obsazhdane-14 В хода на обсъждането общински съветници и граждани не присъстваха. Постъпило е едно становище от общинския съветник Мариан Василев.В него се предлага отмяна на чл.19 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Чл. 19. гласи (изм. с решение № 568/25.10.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.) За имоти публична общинска и държавна собственост, представляващи детски ясли, детски градини, училища, читалища, детска кухня, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги предоставяни в общността, за които в срок от 1 до 30 ноември на предходната година е подадена декларация в Дирекция „Местни приходи” към Община Ловеч, че имотите се ползват по предназначението, се заплаща 25 % от определения годишен размер на таксата за битови отпадъци. Общинският съветник предлага и да се преобразява „Еко“ ЕАД, за да бъдат спестени средства от фонд работна заплата. Проектът за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2021 година в Община Ловеч, ведно с мотивите, беше предварително публикуван на интернет страницата на Община Ловеч и бяха на разположение на заинтересованите лица в ЦУИГ на Община Ловеч, ул.”Търговска” №22.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова на 24 ноември беше модератор в първата част на съвместното открито заседание на Постоянните комисии по европейските фондове и по земеделие, гори, селски и планински райони към НСОРБ.  Заседанието се проведе онлайн през платформата Zoom и започна в 11.00 часа. Както е известно, кметът Корнелия Маринова е председател на ПК по европейски фондове, национални и международни програми. В заседанието участва и Иван Иванов, директор дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на Министерския съвет. В началото Корнелия Маринова подчерта, че въпреки настоящата нелека ситуация, свързана…

Прочети още
Ловеч Начало Област Ловеч Общество 

Обсъждане на Проект за размер на такса битови отпадъци 2021 г. се проведе в Община Ловеч

Обществено обсъждане на Проект на размер на такса битови отпадъци през 2021 г. в Община Ловеч се проведе на 24 ноември вечерта в залата на Общинския съвет. Събитието бе водено от зам.- кмета  Венцислав Христов, който запозна присъстващите с параметрите на документа. Присъстваха още зам.-кметът Даниел Колев, а зам.- кметът Цветан Георгиев се включи онлайн през платформата Zoom. В мотиви за определянето на новата такса за битови отпадъци се изтъква: „За постигане на по-голяма справедливост и поради факта, че данъчните оценки на имотите на физическите лица в 34-те населени места са силно занижени…

Прочети още
Начало Област Ловеч Общество Троян 

В Троян: Донка Михайлова с иска освобождаване от месечен наем за декември на всички наематели, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт

След проведения на 25.11.2020 г. извънреден брифинг на НОЩ и Министъра на здравеопазването, станаха ясни решенията на Министерски съвет и Щаба и новите противоепидемични мерки, които ще влязат в сила от 27.11.2020 г. вечерта. Кметът Михайлова спешно внася в Общинския съвет, който ще заседава на 26.11., предложение за освобождаване от плащане на месечен наем за месец декември на всички наематели, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт. Предложението задължава и ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет и управителите на едноличните търговски дружества с общинско участие. Това предложение очевидно…

Прочети още